Algemene voorwaarden

Background blocks

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Al onze verkopen en aankopen worden exclusief beheerst en zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Hierbij wordt de toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen met betrekking tot of als gevolg van verkopen en/of aankopen worden uitsluitend beslecht door arbitrage in overeenstemming met het Arbitrageregelement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd in ’s-Gravenhage, onverminderd met het recht van één van de partijen om een kort geding aan te vragen (arbitraal) en onverminderd het recht van één van beide partijen om wettelijke voorzorgsmaatregelen te nemen.

Verkoop

Op alle rechtshandelingen die door Dalosy worden uitgevoerd met betrekking tot de verkoop zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Hierbij worden alle algemene voorwaarden van onze contractuele tegenpartijen uitdrukkelijk afgewezen, tenzij we schriftelijk expliciet toestemmen met de toepassing hiervan.

Algemene voorwaarden

Inkoop

Alle rechtshandelingen door Dalosy met betrekking tot aankopen zijn onderworpen aan onze Algemene Inkoopvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23069615. Hierbij worden alle algemene voorwaarden van onze contractuele tegenpartijen uitdrukkelijk afgewezen, tenzij we schriftelijk expliciet toestemmen met de toepassing hiervan.

Algemene Inkoopvoorwaarden

NU ABONNEREN

A PEAK TECHNO L OGIES COMPANY

Updates

© Dalosy 2023 | Design by FPW